תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל שימוש באתר האינטרנט "store4family" (להלן: "אתר האינטרנט" או "אתר").
השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים אותם מציע האתר, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
כל המבצע פעולה באתר "store4family" (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם באופן מלא, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעילי האתר. יובהר, כי רק הכללים המפורסמים בתנאי השימוש יחייבו את האתר כלפי משתמשים באתר וכי ייתכן ותנאי השימוש באתר ישתנו מעת לעת, לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילי האתר.
תנאי השימוש באתר האינטרנט "store4family" מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים:
1. כללי

1.1. אתר "store4family" משמש כמתווך בלבד, בין אתרי מסחר ומכירות מקוונים (להלן: "אתרי המכירות") לבין קונים שונים.
1.2. כל משתמש באתר אשר רוכש מוצר ו/או שרות כלשהו מאתרי המכירות באמצעות אתר "store4family" יהא כפוף גם לתנאי השימוש של אתרי המכירות.
1.3. הסכמה לתנאי השימוש באתר "store4family" כמוה כהסכמה לתאי השימוש של אתרי המכירות.
1.4. האתר מיועד לשימוש מגיל שנים 18 בלבד.
1.5. כל משתמש באתר מאשר בזאת כי הוא מעל גיל 18, כי הוא מבין את תנאי השימוש באתר וכי ידוע לו כי שימוש באתר מהווה התחייבות לכל דבר ועניין כלפי האתר.
1.6. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק ו/או להשעות ו/או לבטל ו/או להפסיק לחלוטין כל משתמש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת.
1.7. האתר אינו מחזיק מלאי מוצרים ואינו אחראי בשום מצב ואופן לטיב המוצרים שיירכשו על ידי המשתמש ועל מצבם.
1.8. כל משתמש באתר מאשר בזאת, כי ידוע לו שייתכנו תקלות במהלך השימוש באתר בין אם מדובר בתקלות הקשורות לאתר עצמו או לתקלות הקשורות לצדדים שלישיים, לרבות חברות אספקת האינטרנט, חברת אחסון האתר ו/או אתרי המכירות. כל משתמש באתר פוטר את האתר, ו/או בעליו ו/או מפעיליו מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו לו בעקבות האמור לעיל.
1.9. רישום פרטיך באתר מהווה הסכמתך לקבלת פרסומים והודעות שונות באמצעות דוא"ל.
1.10. כל משתמש באתר מודע ומסכים בזאת שייתכן ופרטיו האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלו ימסרו לאתרי המכירות.
1.11. אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies). באפשרותך למנוע שימוש בקבצי "עוגיות" באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.
1.12. מפעילי האתר יוכלו לשנות את האתר, את מראהו ואת עיצובו, את סוג השירותים הניתנים בו ואת היקפם, מעת לעת ולפי שיקול דעתם בלבד. כמו כן, יהיו רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתם, ויהיו רשאים לבצע כל שינוי מכל סוג שהוא באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או ולמשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
1.13. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאים בעלי האתר לסגור את האתר ו/או להפסיק בכל עת את כל פעילויות האתר, כולם או מקצתם ולמחוק את האתר מבלי לשמור כל גיבוי וללא מתן כל הודעה מוקדמת על סגירת האתר.

2. היעדר אחריות

2.1. כל משתמש באתר יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו של המשתמש באתר ו/או מטעמו בלבד. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של האתר היא על אחריות המשתמש באתר בלבד.
2.2. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים, בשום דרך או אופן על טעויות ו/או נזקים ו/או הפסדים שנגרמו למשתמש באתר בגין רכישת מוצרים ו/או שירותים מאתרי המכירות ועקב שימוש באתר.
2.3. משתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם אתרי המכירות. למשתמש באתר לא תהא כל תביעה ו/או דרישה בקשר לכל מוצר ו/או שירות שרכש מאתרי המכירות כנגד ו/או בעליו ו/או מפעיליו של האתר.
2.4. האתר לא ישא באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמו למשתמש ו/או למוצרים ו/או לשירותים שסופקו למשתמש על ידי אתרי המכירות.
2.5. כל משתמש יהא אחראי באופן בלעדי לחישוב תשלומי המשלוח ו/או המיסים ו/או מכסים ו/או מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן מאתרי המכירות באמצעות האתר ובכלל.
2.6. כל משתמש באתר מסכים לשפות ולפצות את האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

3. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות

3.1. כאמור, האתר משמש כמתווך בין אתרי מסחר ומכירות מקוונים לבין קונים שונים. אי לכך, מדיניות המשלוחים, הביטולים והחזרת המוצרים – כפופה לתנאי השימוש של אתר המכירות ממנו בוצעה ההזמנה.
3.2. בהתאם לכך, על כל משתמש באתר לבחון היטב, טרם רכישת כל מוצר ו/או שרות מאתרי המכירות את מדיניות האתר בעניינים אלה.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינו של בעלי האתר, או של צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.
5. סמכות שיפוט
5.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אך לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
5.2. כל מחלוקת שתתגלע בין האתר לבין משתמש באתר לרבות בקשר עם תנאי השימוש אלה יובאו לפני בית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.