תקנון

להלן תנאי שימוש ותקנון האתר

בתור משתמש באתר – store4family כל אדם המבצע פעולה בו מצהיר כי קרא את התנאים ומאשר אותם. תנאי השימוש המפורטים בדף זה חלים על כל שימוש באתר זה, השימוש באתר, אתר האינטרנט "store4family". כמו כן בשירות המוצע , ובתוכן שמכיל האתר ויחשב כי הנך מסכים לתנאים להן. התנאים פונים וחלים על נקבה וזכר באותה מידה, ולכן יש לעבור ולעיין בהם לעומק.  נציין כי רק התנאים המוצגים יציגו את מחויבות האתר כלפי משתמשים .המשתמש מתחייב שלא תהיה  למי מטעמו או הוא עצמו כל תביעות או תביעה, טענה מכל סוג שהיא או דרישה נגד הבעלים של אתר זה, מפעיליו או מיסדיו. על אף כי יתכן שתנאי שימוש האתר ישתנו, וזאת בהחלטתו הבלעדית של מפעיל אתר זה או בעליו.
הכתוב היינו מוצג בלשון זכר אך מופנה אל שני המינים. הלן תנאים למשתמש באתר store4family באינטרנט

1-אין האתר (האתר – store4family, לרבות מפעיליו, מנהליו, עובדיו ושותפיהם להלן: "האתר") אחראים ו/או ערבים לו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר או להתנהגות בלתי תקינה

2 – כל מחלוקת שתתגלע בין האתר לבין משתמש באתר לרבות בקשר עם תנאי השימוש אלה יובאו לפני בית המשפט המוסמך.

3- הקניין הרוחני וזכויות היוצרים  בתוכן האתר באתר עצמו ובשירותים המוצעים בו שייך לבעל האתר בלבד  או של צד שלישי, שיש בינם לבין בעל האתר הסכם לעשות בהם שימוש. לא מורשה ואין לאף אדם זכות או אישור להעביר, לשנות, לעבד להעתיק, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל להפיץ, להציג בפומבי ללא ידיעת והסכמת בעל האתר בשום שלב. ,
4- בהסכם זה ועל הסכם זה חלים ונחשבים רק דיני מדינת ישראל, אבל לא תהיה תחולה לכללים של ברירת הדין הבינלאומי שבתוכם.

5-  באתר, כל משתמש מאשר במצב שלא כדין או פעילותו שלא על פי תנאי השימוש  לפצות את האתר, בעליו  מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילות שלא כדין ושלא כפופה לתנאיו המוצגים בו.

6- כל משמש מבין ומאשר כי אחריותו של המשתמש על פעולות ושימוש באתר גם הוא וגם מטעמו בלבד. כל הפסד שהו או נזק שיכול להיגרם בכשל פעילות של אתר זה תהיה באחריות המשתמש ואחריותו בלבד.

7- במערכת היחסי בין המשתמש לאתר מוסכם כי המשתמש אחראי באופן בלעדי לכל תקשורת עם אתרי המכירות. למשתמש באתר לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/אן דרישה בקשר לכל מוצר ו/או שירות שרכש מאתרי המכירות כנגד והאתר.

8- האתר אינו אחראי בנזיקין להפסדים שנגרמו למשתמשי האתר בגין רכישת מוצרים ו/או שירותים מאתרי המכירות ועקב שימוש באתר.
9 -האתר לא יישא באחריות למוצרים ו/או לשירותים שסופקו למשתמש על ידי צדדים שלישיים.
10-. המשתמש יחשב תשלומי משלוח, מיסים היטלים ומכסים ככל ואלו נדרשים בגין עסקאותיו.

3. מדיניות האתר בעניין  משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות:

3.1. האתר מהווה קישור בין אתרי מסחר ומכירות מקוונים לבין קונים שונים ותפקידו להנגיש את המוצרים לצרכנים בלבד. אשר על כן עלויות וזמני המשלוח, מדיניות ביטולים והחזרת המוצרים – כפופה לתנאי השימוש של אתר המכירות, קרי, למערכת היחסים בין המשתמש לצדדים שלישיים, אשר בהם מבוצעות העסקאות.
3.2. לכן על המשתמש לבחון, בזהירות ובשקידה, טרם רכישת מוצר או שירות את מדיניות אתרי המכירות מהם מבוצעת ההזמנה, והאתר לא יישא באחריות בעניינים הללו.

האתר "store4family" משמש מקשר את המשתמשים לאתרי מכירות מוצרים בלבד, בין אתרי מסחר ומכירות מקוונים (לעיל ולהלן: "אתרי המכירות", "צדדים שלישיים") לבין הקונים/המשתמש.
1.2. כל משתמש באתר אשר רוכש מוצר ו/או שרות כלשהו מאתרי המכירות באמצעות אתר "store4family" יהא כפוף גם לתנאי השימוש של אתרי המכירות.
1.3. השימוש באתר וביצוע ההזמנות מהווה הסכמה לתנאי השימוש מול צדדים שלישיים כמפורט באתריהם השונים. ככל והמשתמש לא מצליח לאתר את תנאי השימוש אצל הצדדים השלישיים עליו לפנות בכתב לצדדים השלישיים ולברר את התנאים.
1.4. האתר מיועד לשימוש מגיל שנים 18 בלבד, והמשתמש מצהיר בשימושו שהינו בגין, מעל גיל 18, וכשיר לביצוע עסקאות לפי כל דין.
1.6. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק ו/או להשעות ו/או לבטל ו/או להפסיק לחלוטין כל משתמש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת.
1.8. במקרה של תקלה בעת ביצוע ההזמנה אשר מקורה בצדדים שלישיים, אתרי המכירות, וכן בתקלות הקשורות לאחסנת מאגרי המידע של האתר, חברות אספקת האינטרנט, תשתיות אינטרנט, חברות סליקה וכו' לא תקום לו עילה כנגד אתר והמשתמש מסכים כי הוא מוותר על סעדים של פיצוי מול האתר. המשתמש באתר מאשר בזאת, כי ידוע לו שייתכנו תקלות כאמור לעיל.
1.9. רישום פרטיך באתר מהווה הסכמתך לקבלת פרסומים והודעות שונות באמצעות דוא"ל.
1.10. המשתמש מצהיר ומתחייב שהינו מסכים כי ופרטיו האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלו ימסרו לאתרי המכירות.
1.11. לטובת התאמת השירות ללקוח וכדי למקסם את איכות וחווית השימוש באתר ולהנגיש את אפשרויות הרכישה הרלוונטיות למשתמש, האתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies). באפשרותך למנוע שימוש בקבצי "עוגיות" באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.
1.12. האתר יוכל לשנות את מראהו ותוכנו, השירותים הניתנים והיקפם, מעת לעת ובאופן חד צדדי. ויהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלה עלולים להיות כרוכים ב"תקלות" ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. וכן מצהיר המשתמש כי מוסכם בינו לבין האתר שתקופת ההתיישנות בין הצדדים תהיה התקופה המינימלית המותרת לפי כל דין. על מערכת היחסים בין האתר למשתמש יחול הדין הישראלי והסמכות מקומית מוקנית לבית המשפט בת"א.
1.13. מבעלי האתר רשאים לסגור את האתר או להפסיק בכל עת את כל פעילויות האתר, כולם או מקצתם ולמחוק את האתר מבלי לשמור כל גיבוי וללא מתן כל הודעה מוקדמת על סגירת האתר.

All search results
סגור
Scroll to Top
גלילה למעלה